Symposium
Avdelningen för litteratursociologi
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
13–15 juni 2023

Litteratursociologiska perspektiv har både i Norden och i andra länder fått förnyad aktualitet under det senaste decenniet. I The Digital Literary Sphere (2018) kallar Simone Murray litteratursociologin för “this recently reenergized research area”, och så sent som i år pekade hon i en artikel om litteraturvetenskap och digital humaniora ut litteratursociologin som det potentiellt viktigaste området för utveckling. Digitalisering och fjärrläsning har lett till ett uppsving för kvantitativ litteraturforskning generellt och på senare år har ledande namn som Ted Underwood och Richard Jean So poängterat nödvändigheten i att koppla detta till sociologiska perspektiv. Läsforskningen har fått en ny boom då vi vet mycket mer om läsarna i det digitala litteratursamhället än vad vi gör om tidigare generationers läsare och därmed kan studera dem på nya sätt. Forskningen om litteratur och medier blir allt mer central för förståelsen av litteraturen som sådan i takt med att ljudböcker, e-böcker, fan fiction och andra slags digitala läs- och skrivpraktiker har blivit mainstream och kommersiellt betydande. Samtidigt fortsätter litteratursociologin att från olika infallsvinklar undersöka sambanden mellan litteratur och samhälle i det förflutna genom analyser av litterära verk, författarskap och författarkarriärer samt litteratur som opinionsbildare och folkligt fenomen.

Kort sagt framstår litteratursociologiska perspektiv som mer centrala för litteraturforskningen än någonsin tidigare – metodiskt, materialmässigt, teoretiskt. Ambitionen med det här symposiet är att knyta ny forskning till den långa och levande tradition av litteratursociologi som har funnits i Norden sedan åtminstone 1960-talet. Förhoppningen är att i alla bemärkelser bringa nytt ljus över den nordiska litteratursociologin, för att parafrasera Lars Furuland.

I juni 2022 genomfördes ett symposium om litteratursociologi i Skandinavien vid Aarhus universitet, och ett specialnummer om “litteratursociologi” av tidskriften Passage är under arbete. Symposiet i Uppsala är en fortsättning på detta och vår förhoppning är att NOLS kan bli ett återkommande evenemang och en samlande arena för den nordiska litteratursociologin i framtiden.

Vi välkomnar bidrag inom nedanstående områden men är öppna för andra perspektiv. Bidragen kan vara av teoretisk, metodisk och/eller empirisk karaktär. Även tentativa projekt i uppstartsfasen är intressanta. Exempel på ämnen och områden är:

  • Förlagsstudier och undersökningar av bokens samhälle
  • Läsforskning och forskning kring digital läsning
  • Bokhistoriska studier och medieperspektiv på litteratur
  • Digital och kvantitativ litteraturforskning
  • Skrivandets villkor och verklighet
  • Samhället i litteraturen och andra litteratursociologiska perspektiv på text
  • Världslitteratur, översättningsstudier och perspektiv på internationella bokströmningar

Deltagande i symposiet kommer att vara gratis.
Presentationsspråk är svenska, norska och danska.
Abstract om max 300 ord + kort bio (max 150 ord) på svenska, danska eller norska skickas till: ann.steiner@littvet.uu.se eller karl.berglund@littvet.uu.se.

Deadline för abstract: 15 januari 2023.
Besked meddelas senast under mars månad 2023.