Litteraturforskarsällskapet i Finland ry.

Stadgar

1. Sällskapets namn är Kirjallisuudentutkijain Seura ry. och dess hemort är Helsingfors. Vid internationella kontakter gällande sällskapet används det inofficiella engelskspråkiga namnet Finnish Literary Research Society.

2. Sällskapets ändamål är att fungera som kontaktyta och sprida information mellan finländska litteraturforskare samt att främja litteraturforskningen i vårt land.

3. För att förverkliga målsättningen arrangerar sällskapet möten och diskussioner samt publicerar litteraturvetenskaplig forskning. I mån av möjlighet upprätthåller sällskapet även internationella kontakter.

4. Som ordinarie medlem kan en litteraturforskare eller annan person, som godkänner sällskapets målsättning och stadgar, ansluta sig. Styrelsen godkänner ordinarie medlemmar. Ett separat medlemsregister upprätthålls över medlemmar. Styrelsen kan som medlem godkänna som evig medlem den som betalt den ordinarie årliga medlemsavgiften tiofalt.

Styrelsen kan kalla en litteraturforskare eller annan person som genom sin verksamhet särskilt befrämjat sällskapets målsättningar till hedersmedlem.

Erhållna medlemsrättigheter bibehålls.

5. En medlem har rätt att avgå från sällskapet genom att skriftligen anmäla om detta till styrelsen eller dess ordförande eller meddela om sin avgång vid föreningens protokollförda möte. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har underlåtit att betala medlemsavgift, på annat sätt underlåtit att uppfylla de förpliktelser som hen genom att ansluta sig till föreningen har förbundit sig till eller som genom sitt agerande i föreningen eller utanför denna märkbart skadat sällskapet eller inte längre uppfyller de lagenliga eller i stadgarna nämnda villkoren för medlemskap.

6. Ordinarie medlemmar åläggs anslutningsavgift och en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs vid årsmötet. Hedersmedlemmar och eviga medlemmar avkrävs inte medlemsavgift. Sällskapet kan ta emot stöd, donationer och testamenten.

7. Sällskapets ärenden handhas av styrelsen till vilken hör vid årsmötet vald ordförande, två vice ordförande, sekreterare-kassör och fem till åtta övriga medlemmar. Minst en av ordförandena och två övriga styrelsemedlemmar måste komma annanstans ifrån än från Helsingfors. Till styrelsemedlem kan man endast bli vald tre på varandra följande gånger.

8. Styrelsens verksamhetsperiod infaller mellan årsmötena. Styrelsen väljer funktionärer ur den egna kretsen eller bland utomstående.

Styrelsen samlas på inbjudan av ordföranden eller om hen är förhindrad genom någon av viceordförandena då de bedömer detta som nödvändigt eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller någondera av viceordförandena medräknade, är närvarande. Omröstningar avgöras med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, i fråga om val avgör dock lottning.

9. I föreningens namn kan styrelsens ordförande eller sekreterare-kassör underteckna på egen hand, alternativt kan två av styrelsens övriga medlemmar underteckna.

10. Föreningens budgetår följer kalenderåret.

Bokslutet med nödvändiga dokument och styrelsens årsberättelse ska vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

11. Sällskapets årsmöte hålls årligen på en av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter att budgetåret upphör.

Extra möte hålls då sällskapets möte så beslutar eller då styrelsen ser det som nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av sällskapets röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta av styrelsen gällande särskilt ärende. Mötet måste hållas inom trettio dagar efter det att kravet har presenterats för styrelsen.

12. Vid sällskapets möten har varje ordinarie medlem och evighets- samt hedersmedlem rösträtt och en röst var.

Som sällskapets beslut inträder, om det inte strider mot vad som stipuleras i stadgarna, den åsikt som erhållit över hälften av rösterna. Omröstningarna avgörs genom enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst; val avgörs dock genom lottning.

Styrelsen måste inbjuda sällskapet till årsmöte och extra möten minst sju dygn före mötet i brev eller e-post riktade till medlemmarna på av dem uppgiven adress.

13. Under sällskapets årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Mötet konstateras lagligt och beslutfört
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Budget, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras
6. Beslutas om bokslutets godkännande och beslutsfrihet ges styrelsen och övriga ansvariga.
7. Verksamhetsplanen godkänns, budget samt storleken på anslutnings- och medlemsavgifter slås fast.
8. Styrelseordförande, två vice ordförande, sekreterare-kassör och övriga styrelsemedlemmar väljs.
9. En eller två revisorer och deras suppleanter väljs.
10. Övriga ärenden som nämnts i mötesinbjudan avhandlas,
Om en medlem i sällskapet vill lyfta ett ärende till behandling under sällskapets årsmöte måste denna skriftligen meddela styrelsen om detta i så god tid att ärendet kan bifogas till mötesinbjudan.

14. Beslut om att ändra i stadgarna och att upplösa sällskapet måste ske vid sällskapets möte med minst tre fjärdedelars (3/4) röstningsmajoritet. I mötesinbjudan måste stadgeändringarna eller sällskapets upplösande nämnas.

15. Vid upplösande av sällskapet används sällskapets tillgångar för att främja sällskapets ändamål så som bestämts vid mötet där upplösandet beslutats. Om sällskapet avvecklas används dess medel för samma ändamål.