Kirjallisuudentutkimuksen päivät 23.–24.5.2024 Jyväskylässä: KIRJO – SPEKTRUM – SPECTRUM

(in Swedish and English below)

TYÖRYHMÄKUULUTUS, dl 15.12.2023

kirjo
1. (fysiikka) spektri
värisarja, joka muodostuu, jos valo hajotetaan prismalla eri aallonpituuksiin, valon spektri, värien kirjo
2. (lääketiede)
esim. antibiootin kirjo, niiden mikrobilajien joukko, joihin antibiootti tehoaa, spektri
3. (kuvakielessä, kuvaannollisesti, kielikuva)
kirjava moninaisuus, monet ilmenemismuodot, monimuotoisuus, erilaisten kulttuurien ja tapojen kirjo, elämän koko kirjo, sukupuolen moninaisuus ja kehon kirjo
4. (yhdyssanan alkuosana) kirjava, monivärinen
Liittyvät sanat: elonkirjo, autismin kirjo, jakauma, kirjava, kirjoa, poliittinen kirjo, vaihtelevuus

Vuoden 2024 Kirjallisuudentutkimuksen päivien teema Kirjo – Spektrum – Spectrum korostaa moninaisuutta keskeisenä elämää ylläpitävänä itseisarvona. Rajankäynti ja neuvottelu ovat kirjon myötä kulttuurin ja taiteen keskeisiä ominaisuuksia. Kirjon ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kykyä sopeutua muuttuviin paikallisiin todellisuuksiin. Se asemoi ja kiinnittää ihmisiä tiiviisti osaksi ympäristöä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa.

Haemme päiville työryhmäehdotuksia 15.12.2023 mennessä. Voit ehdottaa valmista työryhmää puhujineen tai avointa työryhmää, johon esiintyjiä haetaan myöhemmin esitelmäkuulutuksen yhteydessä. Työryhmäabstraktin pituus on noin 200 sanaa.

Tutkimuspäiville ovat tervetulleita eri tieteenalojen monenkirjavat näkökulmat. Kirjallisuudentutkimuksen lisäksi työryhmät voivat edustaa esimerkiksi taiteiden tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, filosofian, filologioiden, historiantutkimuksen, kasvatustieteiden tai yhteiskuntatieteiden aloja.

Tutkimuspäivien yhteydessä järjestetään myös perinteinen väitöskirjatyöpaja 22.5.2024. Esitelmiä, hanke-esittelyjä ja väitöskirjatyöpajaa koskeva kutsu lähetetään tammikuussa 2024.

Tutkimuspäivien teemaa voi lähestyä työryhmäehdotuksissa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

• luonnon monimuotoisuus, elonkirjo
• sukupuolten ja seksuaalisuuksien moninaisuus, queer
• kulttuurien kirjo, kulttuurinen moninaisuus
• lukevien yhteisöjen kirjo
• tiedollinen kirjo (ml. alkuperäiskansojen tieto)
• neurokirjon monet ilmentymät
• kielten kirjo, monikielisyys kirjallisuudessa ja yhteiskunnassa
• kirjallisuuden kirjo ja kokeellisuus
• tekstivälineiden kirjo

Työryhmä voidaan pitää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saamen kielillä. Lähetä työryhmäehdotuksesi 15.12.2023 mennessä osoitteeseen https://link.webropolsurveys.com/s/KIRJOtyopajat

Tutkimuspäivien järjestämisestä vastaavat Kirjallisuudentutkijain seura ja Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Päiville voi osallistua myös etäyhteyden kautta, mutta esitelmän pitäjien toivotaan ensisijaisesti saapuvan paikalle.

Yhteydenotot ja tiedustelut: kts.kirjo@jyu.fi

________________________________

Litteraturforskningsdagarna 23.–24.5.2024 i Jyväskylä
KIRJO – SPEKTRUM – SPECTRUM

CALL FOR PAPERS: Arbetsgrupper, dl 15.12.2023

spektrum
1. (särskilt fysik) kombination av (regnbågens alla) färger som ligger intill varandra
2. äv. om fördelning av intensitet på olika frekvenser m.m. hos annan företeelse
3. äv. bildligt om företeelse som är sammansatt på ett varierat sätt
4. (speciellt med.) om de olika bakteriearter på vilka ett antibiotikum verkar

Relaterade ord: autismspektrum, mångfald, fördelning, föränderlighet, politiskt spektrum, brokig, brodera

Temat för år 2024 Litteraturforskningsdagar, Kirjo – Spektrum – Spectrum, framhåller mångfald som ett centralt, livsupprätthållande egenvärde. Spektrum betonar det liminala och förhandlingsbara som centrala egenskaper för kulturen och konsten. För att upprätthålla spektrum förutsätts en ständig förmåga att anpassa sig till föränderliga lokala sanningar och verkligheter. Spektrum positionerar och förankrar människor i miljöer, sammanhang och samhällen.
Vi söker arbetsgruppsförslag för Litteraturforskningsdagarna tills den 15 december 2023. Du kan föreslå en färdig panel med förbestämda föredragshållare eller en öppen arbetsgrupp dit presentatörerna söks i samband med föredragsutlysningen. Längden på arbetsgruppsabstrakten är cirka 200 ord.
Vi välkomnar mångsidiga perspektiv från olika discipliner till forskningsdagarna. Utöver litteraturforskning kan arbetsgrupper representera till exempel konstvetenskap, kulturvetenskap, genusvetenskap, filosofi, filologi, historia, pedagogik eller samhällsvetenskaper.
I samband med forskardagarna anordnas även den traditionsenliga doktorandsworkshoppen den 22.5.2024. CFP för presentationer, projektpresentationer och doktorandworkshoppen kommer att skickas i januari 2024.
Arbetsgruppsförslagen kan närma sig forskningsdagarnas tema ur till exempel följande perspektiv:
• mångfald i naturen
• mångfald inom genus och sexualitet, queer
• kulturell mångfald, kulturella spektrum
• läsgemenskapers mångfald och spektrum
• kunskapsspektrum (inkl. ursprungsbefolkningars kunskap)
• neurodiversitet och neurospektrats mångfald
• språkliga spektrum, flerspråkighet i litteraturen och samhället
• litteraturens spektrum och litterära experiment
• textuella och mediala spektrum

Arbetsgruppen kan hållas på finska, svenska, engelska eller samiska. Skicka ditt arbetsgruppsförslag senast 15.12.2023 till adressen https://link.webropolsurveys.com/s/KIRJOtyopajat
Forskningsdagarna ordnas av Litteraturforskarsällskapet och Institutionen för musik, konst och kultur vid Jyväskylä universitet. Man kan delta i evenemanget även på distans, men föredragshållarna förväntas i första hand delta på plats.
Kontakt och frågor: kts.kirjo@jyu.fi

________________________________

The Finnish Literary Research Society’s annual conference May 23–24, 2024 in Jyväskylä
KIRJO – SPEKTRUM – SPECTRUM

PANEL ANNOUNCEMENT, dl December 15, 2023

spectrum /ˈspɛktrəm/

1. (physics)
A band of colours, as seen in a rainbow, produced by separation of the components of light by their different degrees of refraction according to wavelength
2. used to classify something in terms of its position on a scale between two extreme points “the left or the right of the political spectrum”
3. (figurative)
4. A wide range, diversity, life in all its variety, diversity of gender and sexualities, neurodiversity. “full spectrum of emotions”

Related words: range, gamut, sweep, scope, span, scale, variety

The theme for the Literary Research Society’s annual conference in 2024, Kirjo – Spektrum – Spectrum emphasizes diversity as a central intrinsic value that sustains life. Negotiation and boundary-setting are central characteristics of culture and art in connection with diversity. Maintaining diversity requires a continuous ability to adapt to changing local realities. It positions and attaches individuals firmly to the environment, communities, and society.
We are now calling for panel proposals for the event until December 15, 2023. You can propose an already-formed panel with speakers or an open panel to which speakers will be sought later through a presentation call. The length of the panel abstract is approximately 200 words.
The conference welcomes diverse perspectives from various fields of science. In addition to literary research, panels can represent areas such as arts, cultural studies, gender studies, philosophy, philology, history, educational sciences, or social sciences.
In connection with the conference, a traditional dissertation workshop will also be held on May 22, 2024. The call for presentations, project presentations, and the dissertation workshop will be sent out in January 2024.
You can approach the theme of the Literary Research Society’s annual conference in panel proposals from various perspectives, including:

• The biodiversity of nature, the diversity of life
• The diversity of genders and sexualities, queer
• The diversity of cultures, cultural diversity
• The diversity of reading communities
• Cognitive diversity (including indigenous knowledge)
• The many manifestations of neurodiversity
• The diversity of languages, multilingualism in literature and society
• The diversity of literature and experimentation
• The diversity of textual tools

Panels can be conducted in Finnish, Swedish, English, or Saami languages. Please send your panel proposals by December 15, 2023, to the address https://link.webropolsurveys.com/s/KIRJOtyopajat
The Literary Research Society’s annual conference is organized by the Literary Research Society and the Department of Music, Art, and Culture Research at the University of Jyväskylä. Participants can also join the event remotely, but presenters are encouraged to attend in person.
For inquiries and further information, please contact: kts.kirjo@jyu.fi