Kirjallisuudentutkijain Seura ry.

Säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Kirjallisuudentutkijain Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Ulkomaisissa yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Literary Research Society.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä ja välittää informaatiota suomalaisten kirjallisuudentutkijain kesken ja edistää kirjallisuuden tutkimusta maassamme.
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja keskusteluja sekä julkaisee kirjallisuustieteellisiä tutkimuksia. Mahdollisuuksiensa mukaan yhdistys pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä.
 4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä kirjallisuudentutkija tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet. Jäsenistä pidetään erityistä jäsenluetteloa.

Hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi varsinaisen jäsenen, joka on suorittanut varsinaisen jäsenen          vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi kirjallisuudentutkijan tai muun henkilön, joka              toiminnallaan on erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 2. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, sihteeri-rahastonhoitaja sekä viidestä kahdeksaan muuta jäsentä. Vähintään yhden puheenjohtajista ja kahden muun hallituksen jäsenen on oltava muualta kuin Helsingistä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään kolme kertaa peräkkäin.
 3. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri-rahastonhoitaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä.
 2. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
 2. kokouksen avaus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, sihteeri-rahastonhoitaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 2. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.