Kirjallisuudentutkimuksen päivät 2023: Kokemus/Erfarenhet/Experience

4.–5.5.2023 Turun yliopisto & Åbo Akademi

Vuoden 2023 Kirjallisuudentutkimuksen päivät järjestetään 4.–5.5. Turussa. Esiseminaarina pidetään 3.5. väitöskirjatyöpaja. Päivien teemana on KOKEMUS. Päivät toteutetaan hybridimuotoisina.

Nyt haemme Kirjallisuudentutkimuksen päiville työryhmäehdotuksia. Voit ehdottaa kokonaan valmista työryhmää puhujineen tai avointa työryhmää, johon esiintyjiä haetaan myöhemmin esitelmäkuulutuksen yhteydessä. Työryhmäabstraktin pituus on noin 200 sanaa. Lähetä työryhmäehdotuksesi 21.12.2022 mennessä osoitteeseen ktsseminaari@gmail.com.

Kokemus teemana mahdollistaa monitieteisen lähestymisen kirjallisiin kulttuureihin. Toivommekin kirjallisuudentutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, filologioiden, kasvatustieteiden, historiantutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen sekä monen muun alan näkökulmien rikastuttavan kuvaamme kokemuksesta ja kokemuksen merkityksestä kirjallisuudelle ja sen tutkimukselle ja ymmärtämiselle. Niin filosofiset ja teoreettis-metodologiset kuin kirjallisuusanalyysiin keskittyvät ja eri alojen näkökulmista ammentavat työryhmäehdotukset ovat lämpimästi tervetulleita. Konferenssi on avoin myös tutkimushankkeiden esittelyille sekä teeman ulkopuolisille työryhmille.

Kirjallisuus on kautta aikojen käsitellyt ihmisen maailmassa olemisen kokemusta. Ajatus kokemuksen olennaisuudesta kirjallisuudelle ja sen ymmärtämiselle on noussut viime vuosikymmenien kirjallisuudentutkimuksessa yhä keskeisempään asemaan. Kokemus käsitteenä sisällytetään implisiittisesti moniin tutkimuksen peruskäsitteisiin – tieto, mimesis, affekti, trauma, identiteetti – tai tuodaan ristivalotukseen niiden kanssa. Usein kirjailijoiden ajatellaan paitsi ammentavan omasta elämänkokemuksestaan myös tutkivan erilaisia kokemusmaailmoja, jotka kytkeytyvät eri tavoin lukijoiden kokemuksiin ja saattavat esimerkiksi auttaa sanallistamaan tiettyjä kokemuksia tai kuvittelemaan omasta poikkeavia kokemisen tapoja.

(Kirjallis)filosofiselta kannalta tarkasteltuna kokemusta voidaan pitää ajattomana aiheena ja kysymyksenä, mutta tunnekokemusta korostavassa nykykulttuurissamme kokemuksen tutkimuksellinen pohdinta saa merkityksensä myös ajankohtaisuudestaan. On perusteltua ajatella, että erityinen perehtyminen kokemuksen käsitteeseen – tarkentaminen, avartaminen ja kritiikki – avaa uusia ja yllättäviä näkökulmia niin kirjallisuudentutkimukselle kuin muillekin tieteenaloille. Tarpeen on myös pohtia, miten eri kirjallisuudentutkimuksen suuntauksissa ymmärretään kokemuksen käsite. Miten esimerkiksi kognitiivinen, fenomenologis-hermeneuttinen ja uusmaterialistinen kokemuksen käsite eroavat toisistaan? Miten eri suuntauksissa ymmärretään kokemuksen suhde historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan?

Konferenssin teemaa voi lähestyä työryhmäehdotuksissa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

 • lukemisen kokemukset / kirjallisuus yhtenä kokemuksen muotona
 • tekijän/lukijan kokemus
 • kirjallisuus ja kieli kokemuksen kuvaamisessa
 • kokemuksen sukupuolittuneisuus kirjallisuudessa
 • kokemus, luokka ja sosioekonominen asema kirjallisuudessa
 • kokemus ja kertomuksen tutkimus
 • kokemus kirjallisuusteoreettiselta kannalta
 • kokemus ja aika
 • kokemuksen kulttuurinen ja historiallinen välittyneisyys
 • kokemus ja ruumiillisuus
 • kokemus ja vähemmistökirjallisuudet
 • ei-inhimilliset kokemukset ja niiden tavoittaminen kirjallisuuden ja sen tutkimuksen keinoin
 • elämänkokemus ja kirjallisuus

Työryhmä voidaan pitää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai saamen kielillä. Esitelmiä, hanke-esittelyjä ja väitöskirjatyöpajaa koskeva kutsu lähetetään tammikuussa 2023.

Kirjallisuudentutkimuksen päivien ja väitöskirjatyöpajan järjestämisestä vastaavat Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen oppiaineet, Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi sekä Kirjallisuudentutkijain Seura (KTS). Lämpimästi tervetuloa jakamaan kokemus kanssamme!

Yhteydenotot: ktsseminaari@gmail.com