Litteraturforskningsdagarna 2023: Kokemus/Erfarenhet/Experience

4.-5.5.2023 Turun yliopisto & Åbo Akademi

Litteraturforskningsdagarna 2023 ordnas 4.–5.5. i Åbo. Förseminarium ordnas 3.5. i form av en doktorandworkshop. Årets tema är ERFARENHET. Dagarna ordnas i hybridformat.

Nu efterlyser vi förslag på arbetsgrupper till Litteraturforskningsdagarna. Du kan föreslå en färdig panel med förbestämda talare eller en öppen arbetsgrupp dit talarna söks i samband med föredragsutlysningen. Arbetsgruppsabstractets längd är max 250 ord. Skicka ditt arbetsgruppsförslag senaste 21.12.2022 till adressen ktsseminaari@gmail.com.

Temat erfarenhet öppnar upp en tvärvetenskaplig ingång till litterära kulturer. Vi hoppas att litteraturvetenskapliga, kulturvetenskapliga, filologiska, pedagogiska, historievetenskapliga, genusvetenskapliga och andra perspektiv ska berika bilden av erfarenhet och erfarenhetens betydelse för hur vi förstår och forskar om litteratur. Filosofiska, metodologiska och andra synvinklar är varmt välkomna, såväl som arbetsgrupper om andra teman. Det är också möjligt att presentera forskningsprojekt under konferensen.

Litteratur har genom tiderna behandlat människans erfarenheter, upplevelser och varande i världen. Tanken om upplevelsens relevans i litteraturen har under de senaste årtiondena intagit en mer central ställning inom litteraturvetenskapen. Utöver dess status som ett självständigt koncept, ingår erfarenhet implicit i många forskningsområdens grundläggande begrepp – kunskap, mimesis, affekt, trauma, identitet. Författare uppfattas skriva inte bara utifrån sina egna livserfarenheter utan de undersöker också andra erfarenhetsvärldar, vilka på olika sätt kopplar till läsarnas erfarenheter och bidrar till att verbalisera, beskriva och adressera andra erfarenheter än den egna.

Ur en (litteratur)filosofisk synvinkel kan erfarenhet betraktas som ett tidlöst ämne och fråga, men forskning kring erfarenhet aktualiseras också i vår samtida kultur, vilken tenderar att betona emotionella upplevelser. Det är befogat att anta att en närmare blick på erfarenhet som begrepp – definierande, breddande och kritisk – kan öppna nya och överraskande perspektiv inom såväl litteraturvetenskapen som andra vetenskapsgrenar. Avsikten är också att undersöka hur olika inriktningar inom litteraturvetenskapen förstår begreppet erfarenhet. Hur skiljer sig till exempel kognitiva, fenomenologisk-hermeneutiska och nymaterialistiska erfarenheter från varandra? Hur förstår olika inriktningar erfarenhetens förhållande till historia, kultur och samhälle?

Konferensens tema kan undersökas ur till exempel följande synvinklar:

 • Läsning/skrivande som erfarenhet
 • Författarens/läsarens erfarenhet
 • Beskrivning av erfarenheter i litteratur och språk
 • Upplevelser av kön i litteraturen
 • Erfarenhet, klass och socioekonomisk ställning i litteraturen
 • Narratologi och erfarenhet
 • Erfarenhet i form av litteraturteori
 • Erfarenhet och tid
 • Förmedling av kulturell och historisk erfarenhet
 • Erfarenhet och kroppslighet
 • Erfarenhet och minoritetslitteratur
 • Icke-mänskliga erfarenheter i litteratur och forskning
 • Livserfarenhet och litteratur

Arbetsgrupperna kan hållas på finska, svenska, engelska eller samiska. Call for papers för föredrag, projektpresentationer och doktorandworkshopen skickas i januari 2023.

Litteraturforskningsdagarna och doktorandworkshopen ordnas av Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen oppiaineet, Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi och Litteraturforskarsällskapet i Finland (KTS). Varmt välkommen att dela erfarenheter med oss!

Kontakt: ktsseminaari@gmail.com.